Wednesday, April 15, 2009

12TH APRIL 2009 受惠病黎 RM1400

黄金宝 31岁 眼手术 吉打 RM200 RAJENDRAN A/L NADESIN 31岁 车祸 北海 RM200
藩康沅 23岁 脑瘤 北海 RM200 林桂亮 53岁 肾病 大山脚 RM200
黄诗欢 19岁 红斑狼猖 北海 RM200 黄明财 44岁 心脏手术 居林 RM200
罗雪箐 7岁 血癌 大山脚 RM200