Wednesday, April 15, 2009

12TH APRIL 2009 受惠病黎 RM1400

黄金宝 31岁 眼手术 吉打 RM200 RAJENDRAN A/L NADESIN 31岁 车祸 北海 RM200
藩康沅 23岁 脑瘤 北海 RM200 林桂亮 53岁 肾病 大山脚 RM200
黄诗欢 19岁 红斑狼猖 北海 RM200 黄明财 44岁 心脏手术 居林 RM200
罗雪箐 7岁 血癌 大山脚 RM200

No comments: