Sunday, November 3, 2013

第37期( 03/11/2013)颁发联谊慈善金 RM7300


1.洪关伟  27岁 车祸重伤  高渊  RM1000
2.郭婵娟  74岁 肾病    北海   RM700
3.赖金叶  63岁 肾病·   居林   RM700
4.黄福来  46岁 血管硬化  大山脚  RM700
5.吕尚坤  43岁 肝脏硬化  华都村  RM700
6.卢径宏  14岁 致命皮肤病  新板安拔  RM700
7.罗素珍  68岁 心脏阻塞  北海  RM700
8.林来益  52岁 颈项肿瘤  大山脚  RM700
9.陈明福  48岁 脑积血  春江园  RM700
10.K.BATHMASEKARAN  59岁  肾病  高渊  RM700


已故江雪彬  RM1000
捐血运动盈余 RM340


乐捐RM200
1.前任YB陈明发
2.拿督吴文君合家
3.邓合志合家
4.发兴棕油工业有限公司
5.傅华源合家
6.罗裕和合家
7.黄兢辉合家
8.林鸽九合家
9.林志辉合家
10.萤火虫茶餐室
11.纪念已故许锦招
12.纪念已故潘奕旋
13.纪念已故许金城
14.高渊新璋记饭店/陈俊雄合家乐捐RM100
1.黄书强合家
2.黄建发合家
3.许玉文合家
4.智慧补习中心
5.谢炎如合家
6.嘉嘉时装中心
7.明贸易(马)有限公司
8.杨美娇女士
9.罗如发市议员
10.SK 26
11.李桂银合家
12..陈瑞荣合家
13.林慧青,叶子健
14.陈国添

乐捐RM50
1.陈文潮合家
2.许锡辉合家
3.李清吉合家
4.黄顺利合家
5.李青凉合家
6.陈亚祥合家
7.许振兴合家
8.纪赐贤合家
9.方记荣合家
10.陈炳枝合家
11.关显基合家
12.嘉佳时装中心
13.陈皇成合家
14.赖月心合家
15.陈南民合家
16.魏国明合家
17.珍珠餐室
18.杜晨希合家
19.华景搥车电漆
20.温顺福合家
21.李汶翎,傅柕柔,傅銘靖
22.罗木和合家
23.张泗平合家
24.TAN SOOI LEK
25.李祥同善
26.陈达宗合家
27.黄钲理合家
28.陈志强合家

陈美玲乐捐 RM40

乐捐RM30
1.许长辉合家
2.纪启仪同善
3.纪启好同善
4.纪锡源合家
5.巫国釜合家
6.黄诗媚同善


乐捐RM20
1.许来勇合家
2.李秀莉合家
3.林泉洲合家
4.张文宝同善
5.陈玟宾合家


乐捐RM10
1.黄志杰合家
2.纪念已故张如凤
3.陈甄妮同善

鸣谢:
璋记饭店/陈俊雄合家报效全场午餐
玲珑西饼店报效自制蛋糕

No comments: