Sunday, August 3, 2014

第45期(03/08/2014)颁发联谊慈善金 RM9400


1.黄亚叶 68岁  年老多病  高渊  RM1500
2.马瑞云 67岁  肾病          高渊  RM1500
3.叶亚发 62岁  肾病          高渊  RM1500
4.王振寕 49岁  肾病·    大山脚   RM700
5.陈来福 49岁  血癌         北海   RM700
6.蔡丽凤 47岁  肾病      爪夷村  RM700
7.马锦良 52岁  肌肉萎缩  北海  RM700
8.余国利 40岁  车祸手术  北海  RM700
9.NORHIZAZAN 57岁  肾病  高渊  RM700
10.BASUDEVAN 55岁  截指  高渊  RM700

有心人乐捐 RM3000

联谊慈善金盈余 RM350

乐捐RM250
1.林鸽九合家
2.林志辉合家


乐捐 RM200
1.YB 孙意志
2.拿督吴文君合家
3.邓合志合家
4.发兴棕油工业有限公司
5.高渊新璋记饭店/陈俊雄合家
6.罗裕和合家
7.黄兢辉合家
8.前任YB陈明发
9.纪念已故许锦招
10.纪念已故潘奕旋

乐捐RM100
1.黄书强合家
2.方记荣合家
3.许玉文合家
4.智慧补习中心
5.谢炎如合家
6.嘉嘉时装中心
7.张键春合家
8.杨美娇女士
9.SK 26
10.李桂银合家
11.陈瑞荣合家
12.罗如发市议员
13.源兴棕油商
14.明贸易(马)有限公司
15.纪念已故陈竉丰
16.纪念已故黄瑶香


乐捐RM50
1.罗木和合家
2.许锡辉合家
3.李清吉合家
4.许喜悦合家
5.邓俊寿合家
6.陈亚祥合家
7.许振兴合家
8.纪赐贤合家
9.李青凉合家
10.陈炳枝合家
11.关显基合家
12.嘉佳时装中心
13.陈皇成合家
14.赖月心合家
15.陈南民合家
16.魏国明合家
17.珍珠餐室
18.杜晨希合家
19.华景搥车电漆
20.温顺福合家
21.李汶翎,傅柕柔,傅銘靖
22.TAN SOOI LEK
23.陈锐桄合家
24.罗俊吉合家
25.陈顺香合家
26.仁心洗肾中心
27.秦仕杰合家
28.陈文潮合家
29.陈传发合家
30.陈俊生合家
31.ECO TEC INDUSTRY 
32.SUPER CHARGE BATTERIES


乐捐RM30
1.许长辉合家
2.纪启仪同善
3.纪启好同善
4.纪锡源合家
5.巫国釜合家
6.黄诗媚同善
7.林坤福合家
乐捐RM20
1.张文宝同善
2.许来勇合家
3.李秀莉合家
4.林泉洲合家

乐捐RM10
1.黄志杰合家
2.林淑凌合家
3.林淑花合家
4.纪念已故张如凤
5.陈木琴合家
6.JOANNE LIM
总共:9400

鸣谢:高渊新璋记报效全场午餐。
信利贸易有限公司报效所有恩物

No comments: